Kişisel Verilerin Korunması

…….SGR olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. SGR tarafından tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

1. SGR tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

SGR ile gönderi teslim etmeniz veya teslim almanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: adınız, soyadınız, TCKN bilginiz,
 • İletişim Bilgileri: adres, cep telefonu bilgileriniz,
 • Gönderi Bilgileri: gönderinin teslim edilebilmesi için kod bilgisi, kod vasıtasıyla ulaşılan gönderici ve alıcı bilgileri, gönderiyi teslim alan ve teslim eden kişi bilgileri, teslimat numarası, gönderi numarası

Gönderinizi alternatif teslimat yöntemiyle (kargo otomatları) teslim almanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: adınız, soyadınız,
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu bilgileriniz,
 • Gönderi Bilgileri: gönderinin teslim edilebilmesi için kod bilgisi, teslimat numarası, gönderi numarası, teslimat tarihi ve saati, teslimat noktası bilgisi

SGR’in websitesi üzerinden (https://www.premierturkiye.com/) gönderi sorgulaması yapmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Gönderi Bilgileri: teslimat numarası, gönderi numarası

SGR’in websitesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

Kimlik, iletişim ve gönderi bilgileriniz, gönderinizin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, gönderi durumunun sorgulanması, müşteri talep ve şikayet yönetiminin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve yetkili kurumların bilgi taleplerinin karşılanması, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, fiziki ve elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmaktadır.

İşlem güvenliği bilgileriniz, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla internet sitesinden elektronik ortamda otomatik yolla toplanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?

Kimlik, iletişim ve gönderi bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İşlem güvenliği bilgileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4. SGR tarafından paylaşılan kişisel verileriniz nelerdir?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, gönderinizin teslimatının yapılmasının sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve mevzuat uyarınca yetkili kurumların bilgi taleplerinin karşılanması amaçlarıyla yetkili kurumlarla, topluluk şirketlerimizle, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmaktadır.

5. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız

Bu Aydınlatma Metni’nin “Hak ve talepleriniz için iletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Hak ve talepleriniz için iletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru ADRES

*”Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda ………… adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, SGR’e iletmeniz durumunda SGR talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde SGR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya hukuk vekili tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.